Regulamin Wystawców

Regulamin

 

II WYSTAWY DIETETYCZNO-MEDYCZNEJ-2017

 • Postanowienia ogólne
  1. Organizatorem wystawy Dietetyczno-Medycznej jest GRMED Sp. z o.o. ul. Smolna 3c, 81-877 Sopot, NIP 585-14-50-645, KRS 337003, zwana dalej Organizatorem.
  2. Wystawa odbywać się będzie w dniach 03-04 czerwca 2017 roku,w Hotelu Faltom 4* w Gdyni/Rumii ul. Grunwaldzka 7.
  3. Wystawa czynna będzie w godzinach: I dzień (sobota,03.06.2017): 8.00-18.00 oraz II dzień (niedziela, 04.06.2017): 8.00-17.30.
  4. Wystawa jest imprezą towarzyszącą „II Ogólnopolskiemu Kongresowi Dietetyki i Medycyny Funkcjonalnej”.

 

 • Świadczenia organizatora
  1. Cena powierzchni wystawowej obejmuje:a. czynsz najmu powierzchni wystawowejb. koszty wykonania przyłącza elektrycznego c. koszty zużycia energii elektrycznej. d. 2 dniowe wyżywienie dla wystawcy (2 osoby)e. monitorowany parking (do wyczerpania miejsc)

f. biurka i krzesła

g. udział w wykładach

 1. Organizator zapewnia: a. oświetlenie i ogrzewanie terenu wystawyb. ochronę terenu wystawyc. utrzymanie czystości na terenie wystawy
 2. Usługi dodatkowe, dostępne odpłatne na zamówienia wystawcy.

 

 • Warunki uczestnictwa
  1. Warunkiem uczestnictwa w wystawie jest przesłanie wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres e-mail organizatoragrmed@grmed.pl oraz wpłata 100% kosztów udziału na konto organizatora (60 1140 2004 0000 3502 7558 9133) z dopiskiem „Kongres2017/Wystawca”.
  2. Wystawca zostanie poinformowany poczta elektroniczna o przyjęciu zgłoszenia, o udziale w wystawie decyduje wpłata.
  3. Organizator może nie dopuścić wystawcy do udziału w wystawie w przypadku braku dokonania zapłaty kosztów udziału lub braku miejsc (późne zgłoszenie).
 • Cennik, płatności, zniżki
  1. Rozmieszczenie stanowisk wystawienniczych znajduje się w załączniku 2 do Regulaminu wystawy.
  2. Wielkość stanowisk to: 8 m2.
  3. Cena stanowiska wystawienniczego określona jest w załączniku nr 1.
  4. Wystawca we własnym zakresie realizuje zabudowę, ustawienie swojego stanowiska wystawienniczego.
  5. W przypadku rezerwacji więcej niż jednego stanowiska wystawcy przysługuje prawo do 10% zniżki.
  6. Pełnej płatności za udział w wystawie należy dokonać do 30.04.2017 roku.
 • Rezygnacja z uczestnictwa
  1. Jeżeli rezygnacja nastąpi po 30.04.2017 roku wystawca jest zobowiązany do pokrycia pełnej wartości za udział w wystawie wynikającej z umowy-zgłoszenia i wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
  2. Jeżeli wystawca nie zagospodaruje wykupionego stanowiska wystawienniczego, to również wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
  3. Rezygnacje należy zgłosić do organizatora do 30.04.2017r. na adres grmed@grmed.pl
 • Lokalizacja, zagospodarowanie i likwidacja stoiska
  1. Wystaw odbędzie się w Hotelu Faltom w sali „Gdańskiej, Gdyńskiej i ew. Sopockiej” i zostanie przez organizatora oznaczona szyldem.
  2. Przygotowanie ekspozycji wystawienniczej będzie możliwe już w dniu 02.06.2017 r. od godz. 18.00.
  3. Stoisko winno być przywrócone po zdemontowaniu do stanu pierwotnego.
 • Zabezpieczenie i ubezpieczenie mienia
  1. Hotel Faltom zapewnia ogólną ochronę sal oraz terenów zewnętrznych w dzień i w nocy.
  2. Wystawca jest zobowiązany zarówno w czasie trwania wystawy jak i w okresie montażu i demontażu stoiska, do zabezpieczenia na własny koszt i ryzyko eksponatów, sprzętu i urządzeń przed ewentualnymi szkodami lub ubytkami.
  3. Organizator zaleca wystawcą ubezpieczenie OC oraz mienia w okresie trwania wystawy ponieważ ani Hotel ani Organizator nie odpowiada materialnie za rzeczy pozostawione przez Wystawców
  4. Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Bhp i p.poz obowiązujących w obiektach wystawienniczych.
 • Usługi dodatkowe
  1. Organizator zapewni podczas wystawy rozpowszechnianie oficjalnej Listy Wystawców
  2. Wystawca jest zobowiązany najpóźniej do 15.04.2017 roku przesłać (elektronicznie) treść wpisu do Listy Wystawców wraz z jego logo, co równoznaczne będzie z wyrażeniem zgody przez wystawcę do użycia tej treści i logo w materiałach konferencyjnych i na stronach internetowych związanych z tym wydarzeniem.
 • Postanowienia końcowe
  1. Wszelkie ustalenia miedzy organizatorem a wystawca wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
  3. Wszelkie sprawy sporne miedzy wystawca a organizatorem będą rozstrzygane przez sad właściwy dla organizatora.
  4. Wszelkie reklamacje i roszczenia winny być zgłaszane w formie pisemnej do 7 dni po zakończeniu wystawy.
  5. W przypadku okoliczności niezależnych od organizatora zastrzega on sobie prawo odwołania, skrócenia, odłożenia lub częściowego zamknięcia wystawy. W takim przypadku wystawcy nie przysługuje prawo do jakiegokolwiek odszkodowania lub zmniejszenia opłat za uczestnictwo w wystawie.

 

 

 

Zapoznałem się z Regulaminem Wystawy Dietetyczno-Medycznej

organizowanej przez GRMED Sp. z o.o. w ramach

„II Ogólnopolskiego Kongresu Dietetyki i Medycyny Funkcjonalnej”

w dniach 03-04 czerwca 2017 roku oraz akceptuje jego punkty.