Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH przez GRMED Sp. z o. o.

Rozdział 1. Definicje

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych przez Organizatora.

Ilekroć w niniejszych ogólnych warunkach występują poniżej zdefiniowane pojęcia, należy je rozumieć w sposób następujący, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

Konferencja – jednodniowe lub kilkudniowe spotkanie przewidziane na większą ilość uczestników niż szkolenie, seminarium lub warsztaty, organizowane przez Organizatora.

Konsument – Zamawiający, który jest osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem Umowę o Usługi Szkoleniowe, w celach niezwiązanych z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Organizator – GR MED Sp. z o. o. z siedzibą w 81-877 Sopot, ul. Smolna 3c, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Gdańsk, ul. Piekarnicza 10, KRS: 0000337003, NIP: 585-15-50-645, REGON: 220866769, kapitał zakładowy: 50 000 złotych.

Regulamin – regulamin świadczenia Usług Szkoleniowych przez Organizatora, którego postanowienia zawarte są w niniejszym dokumencie. Regulamin określa prawa i obowiązki Organizatora i Zamawiającego.

Strona Internetowa – strona internetowa administrowana przez Organizatora, na której udostępniane są informacje na temat Szkoleń i Konferencji oraz formularz zgłoszeniowy, umieszczona pod adresem internetowym www.konferencja-grmed.pl .

Szkolenie – jednodniowe spotkanie mające w nazwie słowo „szkolenie” lub „warsztaty” lub „seminarium” organizowane przez Organizatora.

Termin - czas trwania szkolenia/kongresu wskazany przez Organizatora.

Uczestnik – wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna uczestnicząca w Szkoleniu lub Konferencji.

Umowa o Usługi Szkoleniowe – Umowa zawierana pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym po otrzymaniu przez Zamawiającego potwierdzenia wpisania Uczestnika lub Uczestników na listę uczestników, której przedmiotem jest świadczenie przez Organizatora Usług Szkoleniowych w zamian za wynagrodzenie. Treść Umowy o Usługi Szkoleniowe wyznacza niniejszy Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz oferta konkretnego Szkolenia lub Konferencji, której organizacji dotyczy dana Umowa o Usługi Szkoleniowe.

Usługi Szkoleniowe – ogół działań podejmowanych przez Organizatora, związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Szkoleń i Konferencji, w tym przede wszystkim organizacja miejsca ich odbycia oraz prowadzenie rejestracji Zamawiających i Uczestników.

Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne wobec komputera, który używany jest do korzystania z Serwisu:

 • komputer z dostępem do sieci Internet oraz poczty e-mail;
 • oprogramowanie: komputer z systemem operacyjnym obsługującym jedną z poniższych przeglądarek internetowych: Internet Explorer 9.x i nowsze, Firefox 2.x i nowsze, Chrome 10.x i nowsze, Opera 8.x i nowsze, przeglądarka z włączoną obsługą akceptacji ciasteczek (cookies) oraz włączoną obsługą Java Script;
 • wymagania sprzętowe: Procesor klasy Pentium 233MHz lub szybszy, minimum 64MB pamięci RAM, karta wideo i monitor o rozdzielczości min. 1024px w poziomie, klawiatura lub dowolne urządzenie wskazujące.

Uwaga! Aby dokonać rejestracji na Szkolenie lub Konferencję poprzez Stronę Internetową, Zamawiający musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail.

Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, kierująca Uczestnika do udziału w Szkoleniu lub Konferencji.

Rozdział 2. Zgłoszenie

 1. Organizator zajmuje się świadczeniem Usług Szkoleniowych.
 2. Organizator oferuje Zamawiającym rejestrację w planowanych Konferencjach/ Szkoleniach, o których informacje zamieszczone są na Stronie Internetowej. Konferencje organizowane w oparciu o indywidualne zamówienie nie są objęte zakresem niniejszego Regulaminu.
 3. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu rejestracji na Konferencję/Szkolenie.
 4. Korzystanie ze Strony Internetowej oraz dokonanie rejestracji drogą elektroniczną wymaga spełnienia Wymagań Technicznych przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Zamawiający.
 5. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji jest dokonanie rejestracji: a) drogą elektroniczną, poprzez wypełnienie formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej www.konferencja-grmed.pl.
 6. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego warunków Szkolenia/Konferencji wynikających z zamieszczonej na Stronie Internetowej oferty, formularza zgłoszenia oraz ogólnych warunków zawartych w Regulaminie i Polityce Prywatności, dostępnej na stronie internetowej organizatora.
 7. Zawarcie umowy skutkuje obowiązkiem terminowego uregulowania płatności.

 Rozdział 3. Wpisanie na listę uczestników

 1. W ciągu dwóch dni roboczych od doręczenia Organizatorowi formularza i/lub maila zgłoszeniowego Organizator prześle Zamawiającemu (za pośrednictwem e-maila), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę uczestników Szkolenia/Konferencji wraz z fakturą pro forma.
 2. Złożenie zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji i jego potwierdzenie przewidziane w ust. 1 jest jednoznaczne z zawarciem Umowy o Usługi Szkoleniowe pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem.
 3. Imienne potwierdzenie wpisania na listę uczestników Szkolenia/Konferencji gwarantuje rezerwację miejsca dla Uczestnika w Szkoleniu/Konferencji.
 4. Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 5 dni roboczych przed terminem Szkolenia/Konferencji, Zamawiający otrzyma „Dodatkowe informacje dotyczące uczestnictwa” zawierające m.in. miejsca świadczenia usługi i programie Szkolenia/Konferencji (dalej „Dodatkowe Informacje”). Zamawiający zobowiązuje się przekazać Dodatkowe Informacje wszystkim Uczestnikom, których Zamawiający zgłosił do udziału w Szkoleniu/Konferencji.

Rozdział 4. Płatność

 1. Płatność za Szkolenie/Konferencję powinna zostać uregulowana najpóźniej do dnia poprzedzającego odbywania się Szkolenia/Konferencji i/lub zgodnie z ofertą cenow- terminową wskazaną na stronie internetowej organizatora.
 2. Podstawą płatności za Szkolenie/Konferencję jest wystawiona przez Organizatora faktura pro forma przesłana Zamawiającemu przed terminem Szkolenia/Konferencji.
 3. Nieuregulowanie faktury pro forma nie jest równoznaczne z odstąpieniem lub wypowiedzeniem Umowy o Usługi Szkoleniowe przez Zamawiającego.
 4. W przypadku uregulowania płatności na podstawie faktury pro forma, faktura VAT zostanie wystawiona w ciągu 7 dni, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Organizatora ale nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca zgodnie z ustawą o rachunkowości.
 5. W przypadku odwołania Szkolenia/Konferencji kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie zwrócona na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni roboczych od momentu podjęcia decyzji przez Organizatora o odwołaniu Szkolenia/Konferencji.

Rozdział 5. Rezygnacja

 1. Zamawiający ma prawo zrezygnowania z Usług Szkoleniowych. Przepisy niniejszego rozdziału stosowane są zarówno do przypadków w których  dochodzi do całkowitej rezygnacji z udziału w Szkoleniu/Konferencji, jak również zmniejszenia liczby zgłoszonych Uczestników.
 2. Rezygnacja z udziału w Szkoleniu/Konferencji powwinna zostać zgłoszona mailowo na adres konferencja2017@grmed.pl
 3. Złożenie rezygnacji z udziału w Szkoleniu/Konferencji nie później niż 30 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia/Konferencji nie pociąga za sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje data wpływu pisma do Organizatora lub potwierdzenie otrzymania rezygnacji drogą mailową).
 4. W przypadku złożenia rezygnacji w terminie późniejszym niż 30 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia/Konferencji, Organizator zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego pełnymi kosztami Szkolenia/Konferencji, z zastrzeżeniem możliwości skorzystania przez Konsumentów z prawa odstąpienia wskazanego w rozdziale 7 Regulaminu. Obciążenie nastapi na podstawie FV wystawionej przez Organizatora.
 5. W przypadku braku złożenia rezygnacji zgodnie z przepisami rozdziału 5 lub/i w przypadku nie przybycia Zaamawiającego na Konferencje, Organizator obciąży Zamawiającego pełnymi kosztami Szkolenia/Konferencji.
 6. W przypadku braku możliwości uczestnictwa w Szkoleniu/Konferencji z przyczyn niezależnych od danego Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w Szkoleniu/Konferencji innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego, jednak nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem Szkolenia/Konferencji.
 7. Zapisy niniejszego rozdziału stosuje się do Zamawiającego będącego Konsumentem w przypadku, gdy nie mają zastosowania postanowienia rozdziału 7.

Rozdział 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących Usług Szkoleniowych w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia Szkolenia/Konferencji, a w przypadku gdy Szkolenie/Konferencja nie odbyły się – od daty, w której Szkolenie/Konferencja miały się odbyć.
 2. Reklamacje Usług Szkoleniowych należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres organizatora.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
  • w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą prawną: nazwę, adres siedziby, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i  miejsce realizacji itp.), uzasadnienie reklamacji, oczekiwania  Zamawiającego wobec Organizatora
  • w przypadku, gdy Zamawiający jest osobą fizyczną: imię i nazwisko Zamawiającego, adres zamieszkania Zamawiającego, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.), uzasadnienie   reklamacji, oczekiwania Zamawiającego wobec Organizatora.
 4. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w ciągu 14 dni liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora zgłoszenia reklamacji.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeżeli reklamacja zostanie złożona po przekroczeniu terminu, o którym mowa w ust 1.

Rozdział 7. Odstąpienie od Umowy

 1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Zamawiający będący Konsumentem (osobą fizyczną zawierającą z Organizatorem Umowę o Usługi Szkoleniowe) ma możliwość odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia (zarejestrowania się na wydarzenie). Prawo odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe nie przysługuje Konsumentowi w przypadku świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem 14 dni kalendarzowych terminu wskazanego w zdaniu poprzednim.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu musi zostać złożone w drodze pisemnej na adres siedziby Organizatora: GRMED Sp. z o. o. ul. Smolna 3c,81-854 Sopot.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o Usługi Szkoleniowe, zwróci wpłatę dokonaną przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 4. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku gdy przed upłynięciem terminu wskazanego w ust. 1, Organizator wykona w pełni Usługę Szkoleniową za wyraźną zgodą Zamawiającego poinformowanego przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu Usługi Szkoleniowej przez Organizatora Zamawiający utraci prawo odstąpienia od Umowy o Usługi Szkoleniowe.

Rozdział 8. Zmiana warunków

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty)
  • zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektronicznąprzez Organizatora, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Usługi Szkoleniowe zawieranej pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym.
  • konieczność dostosowania działalności Organizatora do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
   • decyzji właściwego w zakresie działalności Organizatora organu administracji publicznej lub
   • orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Usługi Szkoleniowe, zawieranej pomiędzy Zamawiającym a Organizatorem;
  • zmiana sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Organizatora spowodowana wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych lub Zmiana adresu Strony Internetowej);
  • połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora lub zmiana innych danych Organizatora określonych rozdziale 1 Regulaminu.
  • Innych niezależnych od organizatora.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na Stronie Internetowej. Nowy tekst Regulaminu zostanie również przesłany drogą mailową do Zamawiających, na których Umowy o Usługi Szkoleniowe mają wpływ zmiany wprowadzone do Regulaminu. W tym przypadku informacja o wprowadzeniu zmian wraz z nowym tekstem Regulaminu zostanie przesłana na adres e-mail podany przez Zamawiającego przy rejestracji.
 3. W przypadku, w którym po zawarciu Umowy o Usługi Szkoleniowe z Zamawiającym, Organizator zmieni warunki Umowy o Usługi Szkoleniowe, Zamawiający ma prawo po zapoznaniu się z nowymi warunkami zaakceptować je lub w terminie 14 dni od momentu przekazania informacji o zmienionych warunkach odstąpić od Umowy.
 4. Przez zmianę warunków Umowy o Usługi Szkoleniowe należy rozumieć przede wszystkim zmianę miejsca i daty odbywania Szkolenia/Konferencji, ceny oraz tematyki Szkolenia/Konferencji lub zmianę treści Regulaminu.
 5. W przypadku, gdy zmiana warunków Umowy o Usługi Szkoleniowe połączona jest z koniecznością uzyskania dodatkowej płatności od Zamawiającego będącego Konsumentem, Organizator zobowiązany jest uzyskać wyraźną zgodę takiego Zamawiającego na dokonanie dodatkowej płatności.

Rozdział 9. Odwołanie Szkolenia lub Konferencji

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Szkolenia/Konferencji najpóźniej na odpowiednio 7/14 dni kalendarzowych przed terminem Szkolenia/Konferencji.
 2. Niezwłocznie po podjęciu decyzji o odwołaniu Szkolenia/Konferencji, Organizator poinformuje Zamawiających o odwołaniu Szkolenia/Konferencji drogą pocztową, mailową.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu (w tym prelegentów i planu prelekcji) Szkolenia/Konferencji. Ostateczny program dostępny jest 5 dni przed terminem Szkolenia/Konferencji.

Rozdział 10. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Zamawiających, w tym Konsumentów i Uczestników będą, przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udostępnianych przez Organizatora usług lub produktów, w tym zawarcia umowy o świadczenie usługi, przyjęcia zgłoszeń i koordynacji Szkoleń i Konferencji, dokonania niezbędnych rozliczeń, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, a także marketingu towarów i usług własnych Organizatora (w formie tradycyjnej), a w przypadku wyrażenia odrębnych zgód – w celach objętych oświadczeniem.
 4. Podanie danych jest dobrowolne i każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Rozdział 11. Informacje dodatkowe

 1. Każdy Uczestnik po zakończeniu Szkolenia/Konferencji otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający ukończenie Szkolenia/Konferencji.
 2. Na życzenie Zamawiającego możliwa jest organizacja szkolenia zamkniętego (in company). Zasady realizacji takiego szkolenia regulowane są odrębną umową zawieraną z konkretnym Zamawiającym.
 3. Organizator dopuszcza możliwość organizacji szkoleń na zasadach odmiennych od określonych w niniejszych. W takim przypadku wiążące są warunki określone w treści oferty Organizatora i zamówienia Zamawiającego, a niniejsze ogólne warunki wiążą strony w takim zakresie, w jakim nie pozostają w sprzeczności z postanowieniami oferty i zamówienia.
 4. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o Usługi Szkoleniowe/Konferencyjne, jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a Sądami, Sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Organizatorem a Zamawiającym, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 5. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Organizatorem a Konsumentem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.
 6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Zamawiających i Uczestników bezpłatnie pod następującym adresem URL: www.konferencji-grmed.pl  gdzie mogą oni go w każdym czasie przeglądać.